La fiança. Tot el cal saber sobre aquest concepte

10 June 2020

La fiança és una obligació que forma part dels contractes de lloguer, pel que és irrenunciable. Serveix com a garant que, un cop finalitzat el contracte, l’habitatge es retorna en les mateixes condicions que va ser lliurada. Normalment la fiança és econòmica a través del lliurament d’una quantitat, que coincideix amb el preu d’una mensualitat […]

La fiança és una obligació que forma part dels contractes de lloguer, pel que és irrenunciable. Serveix com a garant que, un cop finalitzat el contracte, l’habitatge es retorna en les mateixes condicions que va ser lliurada. Normalment la fiança és econòmica a través del lliurament d’una quantitat, que coincideix amb el preu d’una mensualitat de la renda. Tanmateix, també pot ser personal, de manera que l’inquilí respondrà a possibles danys amb el seu patrimoni.

La normativa de la fiança es troba en l’article 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). L’article apunta que la fiança per habitatge serà obligatòria, serà d’un mes i s’ha de satisfer en metàl·lic. En el cas d’ús diferent a habitatge com poden ser locals o oficines, serà de dues mensualitats. En el cas d’habitatge es poden pactar altres garanties addicionals que en cap cas podran superar les dues mensualitats.

La propietat està obligada a dipositar el mes de fiança a l’organisme públic corresponent de la comunitat autònoma. Si no es diposita en l’organisme corresponent, es produeixen perjudicis sobre l’inquilí, ja que aquest no pot accedir a la deducció de beneficis fiscals. A més, es podran derivar una responsabilitat econòmica amb una multa cap a l’arrendador per no dipositar-la.

Per a què serveix la fiança?

La fiança s’ha convertit en un recurs econòmic per a les comunitats autònomes i com a garant per a l’arrendador. I és que com hem dit anteriorment, i conjuntament amb la garantia addicional, la fiança cobreix els possibles desperfectes sobre l’habitatge arrendat i els impagaments de subministres com l’aigua, llum i gas.


¿S’ha d’actualitzar la fiança?

Hi ha dos supòsits per a aquest cas:


1. Durant els cinc primers anys de durada del contracte, la fiança no està subjecta a una actualització. Encara que la renda s’augmenti per l’increment de l’IPC pactat en el contracte, aquesta no pot patir cap pujada, ni per als arrendaments d’habitatge, ni per als d’ús diferent d’habitatge.
2. L’actualització es pot donar quan el contracte lloguer es prorroga. Així, si s’incrementen les mensualitats del lloguer, aquest garant s’ha d’actualitzar al mateix preu d’una mensualitat del lloguer. El mateix passa quan hi ha una disminució del preu de la renda, en aquest cas la fiança també aniria lligada a una rebaixa en la renda del lloguer.

La devolució d’aquest garant

Un cop finalitzat el contracte i després de supervisar que l’immoble es retorna en les mateixes condicions i que els subministraments estan al corrent de pagament i no s’han donat de baixa, la propietat està obligat a retornar la fiança abans d’un mes des del lliurament de les claus. Juntament amb ella també es lliurarà la garantia addicional si s’hagués pactat en el contracte de lloguer. Si el propietari no fa el lliurament en els següents 30 dies naturals a l’entrega de claus, aquest generarà interessos en favor a l’inquilí. En el cas que el propietari o propietària no retorni la fiança es podrà iniciar la reclamació judicial.

Per efectuar la seva devolució, amb anterioritat s’haurà de sol·licitar el retorn de la fiança a l’organisme competent de la comunitat autònoma on es va dipositar. Si transcorregut un mes des que l’arrendador sol·licita la devolució de la fiança per la resolució del contracte, no ha procedit la restitució, l’administració està obligada a pagar interessos.

Si en cas contrari, l’arrendatari ha incorregut en alguna irresponsabilitat, aquesta haurà de ser coberta amb la fiança. En aquest supòsit únicament haurà de satisfer la diferència entre el que es va entregar i la quantitat a què ascendeixi la responsabilitat. Si aquesta no arriba a cobrir tots els desperfectes, es podrà recórrer als tribunals.
La fiança no s’ha de canviar per les pel pagament de les mensualitats de renda.