Finalització de contracte de lloguer. Aquestes són les clàusules que ha de contenir

8 December 2020

Per formalitzar la finalització del contracte de lloguer sempre s’ha de signar un contracte de finalització. Aquest document ha d’incloure diferents clàusules. Així una vegada signat, ambdues parts quedin lliures de qualsevol càrrega, més enllà de possibles deutes que s’hagin generat. Hi ha diferents motius per poder rescindir un contracte de lloguer per part de […]

Per formalitzar la finalització del contracte de lloguer sempre s’ha de signar un contracte de finalització. Aquest document ha d’incloure diferents clàusules. Així una vegada signat, ambdues parts quedin lliures de qualsevol càrrega, més enllà de possibles deutes que s’hagin generat.

Hi ha diferents motius per poder rescindir un contracte de lloguer per part de la propietat segons la llei. Es pot demanar l’extinció de la relació contractual quan s’incompleixi el contracte, en el cas que la propietat necessiti l’immoble per a ell mateix o per a un familiar directe o quan el contracte arribi a la seva fi i la propietat decideixi no renovar-lo.

Les clàusules que ha de contenir la finalització de contracte de lloguer

El contracte de finalització ha d’incloure les dades de la propietat i de l’inquilí. Això vol dir els noms i els cognoms, el DNI i la direcció del lloguer, així com la data amb la qual es va signar el contracte. En el text també s’haurà d’explicar el motiu de la rescissió del contracte, que haurà de coincidir amb els supòsits que recull la llei. De la mateixa manera, s’haurà d’avisar del desig de finalitzar la relació contractual amb una antelació de quatre mesos. A més, és millor especificar també en el contracte que s’està avisant dins de la legalitat.

Finalment, és important, fer referència a la fiança i posar una data en la qual s’hauran de lliurar les claus de l’immoble. De la mateixa manera també podem especificar i recordar que legalment es concedeixen a la propietat 30 dies naturals per tornar la fiança i en el cas que n’hi hagués la garantia addicional. En aquest sentit, podem redactar un text com aquest o semblant a aquest: «L’informo que el dia XXXX de XXXX de 20XX ha de deixar lliure l’habitatge / local per procedir a la inspecció dels possibles desperfectes, així com comprovar les lectures dels subministraments, a fi de poder liquidar l’import de la fiança dipositada, per al que la llei concedeix un mes des del lliurament de les claus».

La finalització del contracte de lloguer s’ha de fer sempre per escrit. I caldrà fer-la arribar a l’inquilí pels canals de comunicació establerts entre el propietari i el llogater. Això pot ser per mail, carta, carta certificada o burofax.