Escriptura de la propietat. Tot el que necessites saber

16 September 2020

L’escriptura de la propietat és el document que acredita a un propietari com legítim posseïdor d’un immoble. L’escriptura de la propietat està autoritza i signada per un notari o notària. En l’escriptura figuren tots els requisits que estableix la llei per a aquest document en concret. Així, i en aquest document, s’inclou informació important sobre la propietat […]

L’escriptura de la propietat és el document que acredita a un propietari com legítim posseïdor d’un immoble. L’escriptura de la propietat està autoritza i signada per un notari o notària. En l’escriptura figuren tots els requisits que estableix la llei per a aquest document en concret.

Així, i en aquest document, s’inclou informació important sobre la propietat i sobre l’habitatge. És a dir, que identifica el propietari o propietaris, en el cas que n’hi hagi més d’un i exposa si la propietat es va comprar o es va rebre per herència. A més, recull totes les dades rellevants de la finca com la superfície que ocupa, la ubicació, amb quines altres propietats limita, si té alguna càrrega com pot ser una hipoteca…

L’escriptura s’ha d’inscriure sempre en el Registre de la Propietat perquè el propietari figuri com a tal. En el cas de necessitar una còpia de l’escriptura, aquesta pot ser sol·licitada a la notaria que la va emetre, en el cas de necessitar una còpia autoritzada. També es poden sol·licitar de manera telemàtica en els diferents portals que hi ha per sol·licitar aquest document, i si el que necessitem és una còpia simple. Tot i això les còpies tenen un preu que s’ha d’abonar quan se sol·liciten. 

Tipus d’escriptura de la propietat

Tal com fixa la llei espanyola, hi ha dos tipus de còpies de l’escriptura de la propietat:

  • La còpia autoritzada: La còpia amb més validesa, ja que és la notària qui s’encarrega de la seva emissió i compta amb la signatura d’aquest funcionari públic de l’Estat, pel que té una validesa igual a l’escriptura original. Aquest tipus de còpia és necessària per inscriure l’immoble en el Registre de la Propietat o en el Registre Mercantil. Té un preu superior que la còpia simple.
  • La còpia simple: Com que no té la signatura d’un notari com a document té un valor inferior que la còpia autoritzada. Únicament serveix per a consultes pròpies i per pagar impostos. A banda, és més econòmica que la còpia autoritzada.